ผู้บริหาร

หมวด: Profile

ผู้บริหาร สโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์เอฟซี  ฤดูกาล 2015

 

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง
นายชานุวัฒน์  วรามิตร

ประธานสโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์

นายฉัตรมงคล  พลวิจิตร

รองประธานสโมสรฯ

รองประธานฯ

นายวัฒนา  สุขวาสนะ ฝ่ายพัฒนาเทคนิค
นายสุริยา  บุญเลิศ

นายสุริยา บุญเลิศ

ผู้จัดการทั่วไป

นายนพดล  จำปาศรี

ฝ่ายการตลาด

นายอำนวย  ไชยบุตร

ประชาสัมพันธ์

นายเชิดศักดิ์  เฉิดจินดา ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นายตระกูล  ภูพวงเพชร ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
นางจุไรรัตน์  โสมภีร์ ฝ่ายสวัสดิการ
นายการุณ  คมพิพัฒน์พงษ์

ผู้จัดการทีม

นายสัมพันธ์  เอี่ยมวิไล

หัวหน้าผู้ฝึกสอน

นายทวีศักดิ์  โมราราษฎร์

เจ้าหน้าที่ทีม

นายสุรพงษ์  ธรรมวงศา

เจ้าหน้าที่ทีม

นายภักดี  ภูมีแหลม

เจ้าหน้าที่ทีม

ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 168/2557  สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558