ที่ปรึกษา

หมวด: Profile

คณะที่ปรึกษา สโมสรฟุตบอลกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์เอฟซี  ฤดูกาล 2015

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
นายภุชงค์  โพธิกุฎสัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ประธานคณะกรรมการ

นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
รองประธานกรรมการ
ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรกาฬสินธุ์ กรรมการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
นายเลิศบุษย์  กองทอง กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์ กรรมการ
ประธานหอการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
นายกสมาคมพ่อค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กรรมการ
รองอธิการบดี มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24 กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี กรรมการ
นายสมชาย  จันทร์เศรษฐี กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม กรรมการ
พาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
อุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
ประธานสมาคมธุรกิจนักท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร กรรมการ
นายสัตวแพทย์จิรศักดิ์  ศรีเมฆารัตน์ กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กรรมการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ กรรมการ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการกาฬสินธุ์ ไทยเยอรมัน กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
ประธานชมรมฟุตบอลจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
นายกเทศมนตรีตำบลยางตลาด กรรมการ
นายกเทศมนตรีตำบลภูสิงห์ กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง กรรมการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฆ้องชัย กรรมการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลโคกศรี กรรมการ
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกมลาไสย กรรมการ
นายกฤษฎา เวียงวะลัย กรรมการ
นายพลากร  พิมพะนิตย์ กรรมการ
นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา กรรมการ
นายวิรัช พิมพะนิตย์ กรรมการ
นายมาวิน วัฒนะ กรรมการ
นายสุริยา บุญเลิศ กรรมการ
นายประสิทธิ์ อาจบรรจง กรรมการ
นายคงเดช เฉิดสถิต กรรมการ
นายสุรชัย  ไชยทองศรี กรรมการ
ดร.จุฑา  ติงศภัตย์ กรรมการ
นายสมิธ  ยิ้มศิริ กรรมการ
ผศ.สิทธิ  วนิชชาชีวะ กรรมการ
นายธีระพงษ์  โชคดีวัฒนะ กรรมการ
นางสาวลักษณ์  ชลคึกเสนีย์ กรรมการ
นายสุรพล  พันธ์หวยพงษ์ กรรมการ
นายกสมาคมกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการ
นายสรรเพชร  ศรีทอง กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดกาฬสินธุ์ กรรมการและเลขานุการ
นายฉัตรมงคล พลวิจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตามคำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ 168/2557  สั่ง ณ วันที่ 27 มกราคม 2558